transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view
Tutmanik

New? Join now!

зс

Запетая - функции

Запетаята палач

Иван откраднал кокошка да нахрани децата си, но го заловили и го изправили пред царя на съд. Първият царски съветник поискал смъртно наказание, за да не се осмели и друг да краде. Вторият съветник  призовал царя да бъде милостив, за да не умрат сирачетата на Иван от глад. Ядосан от кражбата, царят  отсякъл: "Да се обеси". Но в този миг в съзнанието му изплувала картина с боси дечица в снега, протегнали ръчички. Разколебан, той продължил и веднага уверено довършил: "Не, да се помилва".
Писарят добросъвестно записвал всяка дума, изречена от царя, за да бъде изпълнена неговата воля точно. И записал: "Да се обеси. Не да се помилва."
Присъдата на царя била изпълнена точно както била записана. Децата на Иван останали сираци – заради липсващата запетая.

Нищо и никаква завъртулка е тази запетая! Даже понякога я наричаме снизходително "запетайка". Прилича на цвъкнато върху хартията, а е най-често използваният препинателен знак!

Запетаята изпълнява важна роля в нашето писмено слово, нейното използване в  писания текст е необходимо. Без разделянето, което се осъществява със запетаи, написаното  би станало трудно за възприемане, а понякога даже и неразбираемо. Но освен като разделител в писменото слово, запетаята има и още една много важна функция. Когато говорим, изречените думи са съпроводени с интонация и паузи. С тях речта не само става по-ясна и по-разбираема, в много случаи те определят смисъла на казаното. И когато тази реч е представена в писмен вид, запетаята има отговорната задача да ни покаже как изречем написаното, така че точно да възпроизведем смисъла на казаното. С други думи – прочитайки текста, човек да възприеме това, което би възприел, ако същото му беше казано в разговор. Ето няколко примера:

  • Да разбирах въпросите, веднага щях да отговоря (това беше затруднението – не разбирах какво ме питат и затова не можах да отговоря; няма пауза след да, при изговора на "да разбирах" няма промяна на интонацията)
  • Да, разбирах въпросите, веднага щях да отговоря (разбирах какво ме питат и бях готов незабавно да отговоря, ако нещо друго не ми беше попречило; има малка пауза след да, има и промяна в интонацията)
  • Който иска, да изяде ябълката, да измие приборите и да сложи всичко на място (първо е изяждането на ябълката и след това са останалите действия)
  • Който иска да изяде ябълката, да измие приборите и да сложи всичко на място (редът е обратен – първо трябва да се измият приборите и да се разтреби и едва тогава може евентуално да се пристъпи към яденето на ябълката, ако няма и някакво друго условие)

Неправилната употреба на запетаите е често срещано явление – и поставени не на място, и изпуснати. Трудността идва от там, че правилата за употреба на този препинателен знак са много и никак не са лесни за възприемане и запомняне. Голяма част от грешките се дължат и на недобър подход за изучаване на правописните норми. Някои учители посочват лесното за възприемане правило "Пред че се пише запетая", а  макар че и така че ги определят като изключения. Услужливата ни памет е устроена така, че да запомняме важното, а да забравяме несъщественото. И след време се оказва, че "маловажните изключения" макар че и така че са се изпарили, запомнили сме само основното правило "Пред че се пише запетая". А фактически това са две отделни, с еднаква значимост правила, не едно правило и няколко изключения. Прилагайки "правилото", придаваме един смисъл на съобщението, поставяйки запетаята според "изключението", смисълът става друг:

  • Той караше колата така, че аз спокойно можех да спя (важен е начинът на каране; акцент върху "така")
  • Той караше колата, така че аз спокойно можех да спя (важно е кой е карал колата; акцент върху "той")

В страницата Запетая – теория е препечатана частта от правописния речник, която съдържа правописните норми кога трябва да се употребява запетая и кога запетая не трябва да се пише. Целта на тази препечатка е тя да може да се ползва като достоверен справочник. В настоящата публикация не разглеждаме тези правила. Само обръщаме внимание на няколко по-важни от практическа гледна точка особености.

Някои от правописните норми, третиращи употребата на запетая, са трудно разбираеми, защото се позовават на граматически понятия, които неспециалистът отдавна е забравил. Други пък не дават еднозначно указание трябва ли или не трябва да се напише запетая, зависи какво иска да каже авторът.  Изобщо, тези правила звучат сложно. Така е, българската граматика е сложна и трудна. Но това не трябва да ни обезкуражава в намерението ни да пооправим пунктуацията си. Важното е не да помним правилата, а да осмислим функцията на запетаята.

Затова основната препоръка как да определяме къде да поставим запетая и къде - не, е:  след като сме написали текста, да се опитаме да го прочетем. Има ли пауза при изговарянето (гласно или наум) или промяна на интонацията, там вероятно трябва да има запетая. И ако не сме сигурни, можем да направим справка в теоретичната страница. А ако изговорът върви гладко, без паузи и без промяна на интонацията, това показва, че запетая на това място би била неуместна. Обръщайки внимание на няколко такива случая, придобиваме по-голяма увереност. Постепенно се изработва усет и идва момент, когато преставаме да мислим какво беше правилото, просто почваме все по-често да поставяме запетаите на такива места, че написаното да изразява точно смисъла, който желаем да вложим. А че няма да станем абсолютно винаги безгрешни по отношение употребата на запетаите, с това трябва да сме наясно отнапред. Затова и втората препоръка: ако не се чувстваме уверени къде трябва да има запетаи в изречението, най-добре е да опитаме да сменим словореда, да го перифразираме или да го разделим на по-прости изречения, така че желаният смисъл да се постигне с езикови конструкции, които не ни затрудняват.

И една специална препоръка, когато въвеждаме текст в компютър. Ако някъде трябва да има запетая, тя трябва да се въведе непосредствено след предходната дума, "залепена" за нея, без интервал пред запетаята. Оставим ли интервал пред запетаята, текстовият редактор като нищо може да я постави в началота на следващия ред! По същия начин, със "залепване" за предната дума, трябва да се въвеждат точка, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая. А кавичките и скобите трябва да са "залепени" до първия и последния знак на текста, който ограждат.